Submissions

Login or Register to make a submission.

Author Guidelines

Щорічник «Актуальні проблеми нефрології» (Свід. про реєстрацію друкованого засобу масової інформа- ції серія КВ № 7480 від 25.06.03 р.), згідно з Наказом МОН України № 153 від 14.02.14 р., включений до переліку фахових видань, де можуть бути опубліковані матеріали докторських і кандидатських дисертаційних досліджень.

Статті прийматимуться на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини № 2 НМУ  за адресою:

Головному редактору проф. Тарасу Денисовичу Никулі, кафедра ПВМ № 2 НМУ, вул. П. Запорожця, 26, корпус 2, ІV поверх, 02660, м.  Київ

[або заступникові головного редактора, відпо- відальному секретареві – проф. Валентині Олексіївні Мойсеєнко – за тією ж самою адресою].

Контактний телефон: +38 067 7779249, E-mail: nykula.taras@bigmir.net moyseyenko_vo@ukr.net

Статті українською або англійською мовою  обся- гом 4-12 сторінок (через 1,5 комп’ютерні інтервали, висота букв – 16) у двох примірниках (на електронному носії) повинні бути придатні для безнабірного копію- вання: чорний картридж, без помилок і помарок, стан- дартні аркуші білого паперу (210 х 297 мм), поля (в см) зліва і справа – 3,17, зверху і знизу – 2,54. На другому примірнику – прізвища, імена, по батькові (повністю)    та підписи всіх авторів, поштова адреса для листуван- ня, контактний телефон, e-mail основного автора. Не- обхідно додати флешку з набраним (у Microsoft Word) текстом і рефератом статті.

ОБОВ’ЯЗКОВО ДОТРИМУВАТИСЯ ТАКОЇ  СХЕМИ:

УДК

Назва статті Ініціали та прізвища авторів

Кафедра (відділ, лабораторія), установа, місто (малі букви)

Реферат українською (англійською, якщо робота англомовна), структурований так, як у  статті).

Ключові слова: (укр. мовою).

Текст статті з такими рубриками: вступ, мета, матеріал і методи, результати та їх обговорення, висновки; текст може  ілюструватися  таблиця- ми (компактними, тільки у книжковому варіанті), чорно-білими рисунками, схемами, діаграмами тощо, поданими після згадки про них у тексті статті; посилання на авторів [у квадратних дуж- ках — їх порядковий номер у списку літератури]. Скорочення, використані в тексті чи ілюстра- тивному матеріалі, потрібно розшифрувати при першому їх згадуванні. Результати досліджень мають бути  виражені  в  Міжнародній  системі (SI), терміни – уніфіковані з урахуванням Між- народної анатомічної та гістологічної номенкла- тури,    Міжнародної    біологічної    номенклатури,

Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду, Державної Фармакопеї (Х, ХІ).

ЛІТЕРАТУРА: в алфавітному порядку мовою оригіналу спочатку дається повна бібліографічна характеристика робіт, опублікованих кирилицею, потім латиницею;  дотримуватися  чинних  вимог до подання бібліографічних джерел (Національний стандарт України ГОСТ 7.1: 2006 та 7.80:2007). Посилатися точно і переважно на роботи  останніх  5 років.

Обов’язково додаються структуровані (такі самі рубрики, як в основному тексті) реферати статті, а також ключові слова російською (українською) та англійською мовами

SUMMARY

НАЗВА

Прізвища та ініціали авторів

 (Місто)

 Текст реферату – до 250 слів.

На типографські витрати одночасно потрібно внести кошти з розрахунку 80 грн. за кожну сто- рінку (у т.ч. неповну) статті.

Роботи, які (за висновком внутрішніх та зо- внішніх рецензентів) не відповідатимуть зазначе- ним вимогам, не матимуть належного наукового рівня або написані неграмотно, не зможуть бути включені  до збірника.

Для уточнення тиражу просимо авторів, а також головних нефрологів усіх рівнів попередньо замовити у редакційній колегії бажану кількість примірників щорічника для Вас і нефрологів регіону (орієнтовна вартість 1 примірника – 50 грн.).

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ